Pitkälle Pötkivää Politiikkaa

McLoughlin Seán

Seán McLoughlin

18 v. Järvenpään nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Järvenpään lukion abiturientti

Järvenpää, Satukallio

0401279970

Järvenpää tarvitsee pitkälle pötkivää politiikkaa!

Olen 18-vuotias Järvenpään lukion abiturientti sekä kaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Toimin aktiivisesti erilaisessa yhdistystoiminnassa ja uskon monipuolisen vaikuttamiskokemukseni olevan hyödyksi myös kaupunginvaltuutettuna.
Asetuin ehdolle kaupunginvaltuustoon, koska Järvenpää tarvitsee rohkeasti tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa. Teemojani ovat kaupungin talouden saaminen kestävälle pohjalle, koulutuksen laadun turvaaminen sekä kaupunkilaisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Seán

Olen 18-vuotias lukiolainen ja toimin Järvenpään nuorisovaltuuston puheenjohtajana. Taustaltani olen vahvasti eurooppalaisen integraation tuote: Dublinissa syntynyt irlantilais-suomalainen, jonka vanhemmat tapasivat Kyproksella. Intohimojani ovat mm. historia, hyvä ruoka ja juoma, liikunta, elokuvat sekä ajanvietto kavereiden kanssa.

Nuorisovaltuutettuna ja opiskelijakunta-aktiivina olen nähnyt aitiopaikalta Järvenpään kehityksen viimeisen neljän vuoden aikana. Asetun nyt ehdolle kevään 2021 kuntavaaleihin, koska haluan olla rakentamassa kotikaupunkini tulevaisuutta.

Olen käynyt koko koulu-urani aina ensimmäiseltä luokalta lukion abiturientiksi Järvenpäässä. Ryhmäkokojen vaihtelut, koulujen sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttamat ratkaisut sekä nyttemmin koronan aiheuttama etäopiskelujakso ovat tehneet minusta lasten ja nuorten politiikan kokemusasiantuntijan. Tätä ymmärrystä tahdon nyt tuoda kaupunginvaltuustoomme.

Harrastan kuntosalilla käyntiä, lenkkeilyä sekä järjestötoimintaa mm. Eurooppanuorissa ja Kokoomusnuorissa, ja nuorempana olen kokeillut useita erilaisia urheiluharrastuksia. Aktiiviset elämäntavat ja virikkeellinen elämä ovat avaintekijöinä sekä inhimillisessä hyvinvoinnissa että koko kaupungin menestymisessä, ja siksi hyvinvointi on minulle tärkeä politiikan ala.

Koronapandemian sekä jo pitkään alijäämäisen budjetin runtelema kaupunkimme talous vaatii nyt rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia toimenpiteitä. Talouden aidosti kestävään tasapainottamiseen vaaditaan toimia, jotka katsovat neljän vuoden valtuustokautta pidemmälle ja jotka tukevat työntekoa ja yrittämistä kaupungissamme. Minulle on tärkeää, että taloutemme vaatimat tasapainottamistoimenpiteet eivät tapahdu tulevaisuutemme ja nuortemme kustannuksella.

Opiskelijana ja nuorena hyvinvointi- ja koulutuspolitiikka ovat lähellä sydäntäni ja uskon Järvenpään elinvoimaisuuden kytkeytyvän asukkaittensa mahdollisuuksiin elää mielekästä, hyvinvoivaa ja turvallista elämää. Panostukset kaupunkilaisten hyvinvointiin esimerkiksi liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien kautta ovat paitsi inhimillistä hyvinvointia lisäävää, myös pitkällä tähtäimellä taloudellisesti järkevää politiikkaa. Koulutuspanostukset takaavat kaupunkimme lapsille ja nuorille laadukkaan ja turvallisen koulutuspolun sekä arvoilleni keskeisen mahdollisuuksien tasa-arvon.

Samalla on tunnistettava, että elämme poikkeuksellisen haastavia aikoja kuntatalouden kentässä. Sopeutustoimia on pakko tehdä, jotta voimme taata kaupunkilaistemme jatkuvan hyvinvoinnin. Talouden aidosti kestävään tasapainottamiseen vaaditaan toimia, jotka katsovat neljän vuoden valtuustokautta pidemmälle ja jotka tukevat työntekoa sekä yrittämistä kaupungissamme. Minulle on tärkeää, että taloutemme vaatimat tasapainottamistoimet eivät tapahdu tulevaisuutemme ja nuortemme kustannuksella.

Edessämme on koronakriisin jälkeen vaikea jälleenrakentamisen tie, jolloin Järvenpää, kuten muukin Suomi, tarvitsee rohkeita, vastuullisia ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä!

Kaupungin talous tasapainoiseksi!

Järvenpään kaupungin taloudenhoitoa on lähiaikoina leimannut, ja tulee jatkossakin leimaamaan, kuntalain asettama velvoite kääntää kaupungin tilinpäätös positiiviselle vuoteen 2025 mennessä. Kiristyksiä on tehty erityisesti opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle, eli kouluihin ja kasvatuspalveluihin. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätyi syksyllä 2020 nostamaan kunnallis- ja kiinteistöveroastetta. Kaupungin talouden tasapainottaminen on oikea tavoite, sillä ilman kestävää rahoituspohjaa ei kaupunki pysty tulevaisuudessa tarjoamaan laadukkaita palveluita asukkailleen. Emme voi sysätä tämän päivän velkoja tulevaisuuden veronmaksajien niskoille! Kaupungin talous on tasapainotettava aidosti kestävälle pohjalle.

Emme voi sysätä tämän päivän julkisesta taloudenhoidosta koituvia kustannuksia tulevaisuuden veronmaksajien, eli nuorten ja vielä syntymättömien sukupolvien niskoille!

Tämä vaatii päättäjiltä kykyä priorisoida kaupungin menoja, omaisuutta ja investointeja. Panostuksia on tehtävä koulutukseen, hyvinvointiin ja elinvoimaiseen elinkeinoelämään. Kaupungin järjestämille palveluille ja hankkeille tulee esittää aidosti kestäviä rahoituskeinoja.

Työnteolla ja yrittämisellä vaurastutaan, ei verotuksella!

Veronkorotukset eivät ole aidosti kestävä tapa tasapainottaa kaupungin taloutta, vaan ne heikentävät työnteon ja yrittämisen kannustimia sekä ostovoimaa, ja sitä kautta ennen pitkää laskevat myös kaupungin verokertymää. Kunnallisveroastetta tai Uudenmaan korkeimpiin kuuluvaa kiinteistöveroastettamme ei tule nostaa.

Jotta veronmaksajien euroille löytyy mahdollisimman tehokasta vastinetta, Järvenpään kaupunkikonsernin omaisuuserät ja yritykset on otettava kriittiseen tarkasteluun. Kaupungin ei kuulu kantaa yrittäjille ja sijoittajille kuuluvaa riskiä! Sen sijaan kaupungin pitäisi mahdollistaa työntekoa ja yrittäjyyttä, sekä kannustaa niihin. Hallintoprosessien pitää olla yksinkertaisia, nopeita ja joustavia, ja kaavoituksen tulee tukea yritystoimintaa monipuoliseen yritystoimintaan sopivilla tonteilla sekä yritystoimintaa tukevalla infrastruktuurilla, kuten parkkipaikoilla. Kaupungin tulee keskittyä vain ydintehtäviinsä, eli lakisääteisten palveluiden tarjoamiseen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Kasvua kansainvälisyydestä!

Kansainvälisyydestä ja matkailusta voisi olla Järvenpäälle valttikortiksi. Meillä on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kulttuurikohteita ja -maisemia. Kun nämä tekijät yhdistetään lentokentän, sataman ja pääkaupungin läheisyyteen, ovat mahdollisuudet lähes rajattomat. Matkailuyrittäjyyden kasvu Järvenpäässä ja Keski-Uudellamaalla loisi runsaasti positiivisia kerrannaisvaikutuksia koko alueen taloudelle ja sitä kautta myös Järvenpään kaupungin taloudelle.

Opetuksen tulee luoda mahdollisuuksien tasa-arvoa!

Kaikille lapsille ja nuorille on syntyperään katsomatta tarjottava hyvät eväät lähteä tavoittelemaan omanlaistaan elämää. Jokaiselle tulee siis taata turvallinen ja laadukas koulutuspolku, jonka kelkasta ei tulisi antaa pudota. Kaikilla on oltava myös mahdollisuus harrastaa, kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vaikuttaa yhteisössään.

Yksilöiden erilaisuus tulee tunnustaa jokaisessa elämänvaiheessa!

Tarve henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioimiseen korostuu peruskoulutuksen aikana, kun elämälle rakennetaan kestävää pohjaa. Kaikilla tulee olla mahdollisuus vastaanottaa varhaiskasvatusta ja opetusta, joka sallii omat piirteet.

Koulupolun on oltava laadukas, turvallinen ja yksilöllinen!

Opetuksen tukihenkilökunnan, lisäresurssien ja ryhmäkokojen tulisi olla viimesijaisia säästökohteita! Näihin jo tehtyjä leikkauksia tulisi perua heti taloustilanteen salliessa.

Peruskoulun erityisen tuen ryhmät on säilytettävä, jotta jokainen saa tasavertaiset edellytykset oppimiseen. Suurista opetusryhmistä ja avokonttorityylisistä oppitiloista kärsii niin ylikuormittunut opetushenkilökunta kuin oppilaat, joilla on erityistä tuen tarvetta esimerkiksi keskittymis- ja oppimisvaikeuksien kanssa, joiden ääni jää suuren ryhmän varjoon, ja jotka tarvitsevat oppiakseen yksinkertaista hiljaisuutta.

Järvenpään kouluverkon tulee taata kaikille lapsille ja nuorille maltilliset ryhmäkoot ja koulumatkat, sekä laadukkaat opetustilat. Tästä syystä, sekä elinvoimaisten asuinalueiden turvaamiseksi, on pyrittävä pitämään kiinni alueellisista ala-asteista. Rakenteilla olevien uusien koulurakennusten laatuun sekä ylläpitoon on uskallettava panostaa, jotta viime vuosien sisäilmaongelmat eivät toistu ja aiheuta oireilua sekä tarpeettomia kustannuksia kaupungille.

Laadukasta opetusta koko pidennetyn oppivelvollisuuden ajan!

Järvenpäässä on Suomen laadukkaimpiin ja halutuimpiin kuuluva lukio. Tämä on hieno asia! Se tarkoittaa, että täällä vastataan hyvin nuorten mielenkiinnon kohteisiin ja tulevaisuuden toiveisiin. Lukion korkean suosion johdosta sen laajentamiseen on suhtauduttava avoimesti, väestöennusteita silmällä pitäen. Lukio-opiskelijoiden liikkumista niin Järvenpäähän kuin sen ulkopuolisiin oppilaitoksiin voidaan tukea esimerkiksi järkevällä liikennepolitiikalla ja HSL-jäsenyydellä. Jos lukiossamme opiskelevia nuoria saadaan myös juurrutettua Järvenpäähän, on siinä meille tulevaisuudessa voimavara. Myös ammattiin opiskelevien nuorten sujuvaa siirtymää työelämään tulee tukea esimerkiksi harjoittelujaksoilla ja työssäoppimisella.

Oppimisen ilo ei lopu koskaan!

Elinikäistä ja monipuolista oppimista on tuettava! Esimerkiksi Järvenpään opiston toiminta tukee elinikäistä oppimista ja kaupunkilaisten harrastuksia. Tällaisen elinikäisen ja monipuolisen oppimisen merkitys korostuu työelämän kehittyessä alati nopeammin sekä väestön ikääntyessä. Järvenpääläisillä tulee olla hyvät mahdollisuudet oppia uutta iästään riippumatta sekä täydentää jo saamaansa koulutusta.

Iloiset, terveet ja vireät ikäihmiset ja nuoret ovat koko kaupungin etu!

Nopeasti ikääntyvän väestön vuoksi on entistä tärkeämpää pitää huolta, että ikäihmisille riittää liikuntapaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia vireessä pysymiseksi. Työikään saapuvien nuorten on taas tärkeää työllistyä, ja heidän syrjäytymistään tulee ehkäistä. Kaupunkilainen, joka saa alusta loppuun tarvitsemaansa tukea, säästää inhimillisen kärsimyksen lisäksi pitkällä kaavalla sote-kustannuksia.

Harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia on kehitettävä hyvinvoinnin edistämiseksi!

Kaupungin on luotava mahdollisuuksia harrastamiseen, liikuntaan ja yhteisölliseen toimintaan niin lapsille ja nuorille kuin ikäihmisillekin. Tämä onnistuu esimerkiksi järjestämällä toimintaa nuorisopalveluiden kautta, rakennuttamalla monipuolisia liikuntapaikkoja ja kaavoittamalla kustannustehokkaasti monikäyttöisiä julkisia tiloja erilaisten ryhmien käyttöön. Kaupungin jo tarjoaman harrastus- ja liikuntatoiminnan tiedottamista tulisi tehostaa hyödyntäen esim. sosiaalista mediaa.

Nuorten mielenterveyspalvelut on saatava kuntoon!

Monet nuoret tarvitsevat hyvin kohdistettua apua haasteisiinsa. On tärkeää, että matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita on tarjolla laajasti, ja että olemassa olevista vaihtoehdoista tiedotetaan hyvin. Näitä palveluita tulisi tarjota ns. yhden luukun periaatteella, sillä monimutkaiset prosessit ovat helposti pelottavia ja pitävät heikosti yllä nuoren halua parantaa omaa vointiaan.

OECD:n arvion mukaan mielenterveysongelmat aiheuttavat Suomelle vuositasolla noin 11 miljardin euron kustannukset. Mielenterveyspalveluihin panostaminen on siis kannattava investointi! Mielenterveyspalveluiden kehittäminen ei välttämättä edes vaadi mittavia rahallisia panostuksia, vaan pikemmin olemassa olevien prosessien yksinkertaistamista sekä yksityisten palveluntarjoajien mukaan ottamista.

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös