RAUTA YLÖS,
VEROT ALAS!

Mitä tekisimme, jos saisimme päättää?
Äänestämällä kokoomusnuorta kuntavaaleissa äänestät näiden asioiden puolesta.

KOKOOMUSNUORTEN
SATA KUNTATEKOA

Kokoomusnuorten sata kuntatekoa esittelee konkreettiset teot suomalaisten kuntien hyvinvoinnin kehittämiseksi. Kuntateot kattaa kaikki kunnan toiminta-alueet ja luo näkymän paremmasta huomisesta.

Kokoomusnuorten tavoitteena on karsia hallintoa, purkaa sääntelyä ja luopua kaikesta sellaisesta, joka ei kuulu kunnan ydintehtäviin. Näillä säästöillä voidaan laskea kuntien veroprosentteja. Tulevaisuuden kunta keskittyy ydintehtäviinsä. Se huolehtii lastensa koulutuksesta, mahdollistaa työnteon ja yrittäjyyden sekä hoitaa seniorinsa arvokkaasti.

Näiden lisäksi kuoppaamme tulevan maakuntauudistuksen.

Äänestämällä kokoomusnuorta äänestät näiden asioiden puolesta!

SISÄLLYS

Lue kokonaan tai klikkaa alta suoraan etsimääsi kohtaan!

01 ELINVOIMA

Kaikki alkaa elinvoimasta.

Vain elinvoimainen kunta on taloudellisesti itsenäinen ja kykenee tarjoamaan peruspalvelut.  Vain elinvoimainen ja taloudellisesti itsenäinen kunta kykenee turvaamaan lähidemokratian toteutumisen.

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Vuosikymmeniä jatkuneet veronkorotukset eivät ole saaneet kuntien taloutta kuntoon. Tulevaisuudessa on viimein keskityttävä siihen, kuinka kuntiin saadaan lisää tuottavaa työtä ja verotuloja. Tämä onnistuu vähentämällä sääntelyä ja antamalla markkinataloudelle tilaa.

Kuntien on huolehdittava siitä, että kaikki investoinnit edistävät kunnan kehitystä ja elinvoimaa. Kuntapäättäjän on kyettävä erottamaan toisistaan tuottavat ja tuottamattomat investoinnit. Leipää ja sirkushuveja ei kuulu tarjota kuntatalouden ja veronmaksajien kustannuksella.

Siksi Kokoomusnuoret esittää, että:

 1. Kuntaveroa on laskettava jokaisessa kunnassa.
 1. Kuntien on priorisoitava investointejaan ja toteutettava niistä vain tärkeimmät. Tuottamattomat investoinnit luovat tulevaisuudessa painetta veronkorotuksille ja palveluiden leikkaamiselle.
 1. Elinkeinopolitiikka on määritettävä kunnan tärkeimmäksi elinvoimatyökaluksi. Kuntien talous saadaan nousuun luottamalla paikallisiin yrityksiin ja yrittäjiin.
 1. Kilpailluilla markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset on yhtiöitettävä. Markkinavoimien on annettava tehdä tehtävänsä myös kunnissa.
 1. Pienille ja keskisuurille yrityksille on tarjottava todellinen mahdollisuus osallistua kuntien hankintoihin. Nykytilanteessa kunnalliset yhtiöt tai suuret yritykset voittavat yleensä tarjouskilpailut. 
 1. Kuntien hankinnoissa on asetettava prosentuaalinen tavoite innovatiivisten hankintojen osuudeksi. Innovatiivisia ratkaisuja suosimalla voidaan edistää merkittävästi ratkaisuja tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiä.
 1. Kilpailua on edistettävä kaavoituksen avulla. Tämä on erityisen tärkeää kaupan alalla, jotta Suomen keskittynyttä markkinaa saadaan avattua uusille toimijoille.
 1. Kaupunkien on omassa palvelutuotannossaan hyödynnettävä markkinoita mahdollisimman paljon. Lähtökohtana on oltava se, että jos jonkin tuotteen tai palvelun saa ostettua markkinoilta, ei kunnan tule sitä itse erikseen tuottaa vaan ostaa se ulkopuolelta. Näin tehostamme kunnan toimintaa ja tuemme yrittämistä ja työntekoa.
 1. Asuntotuotannon sääntelyä on lievennettävä, jotta työpaikat ja ihmiset saadaan kohtaamaan paremmin.
 1. Ravintoloiden toiminnan sääntelyä on kevennettävä reippaasti. Esimerkiksi terassilupien hakuprosesseja on helpotettava.
 1. Kuntien on avattava julkisia tiloja, infrastruktuuria ja maa- ja vesialueita innovatiivisten yritysten kokeiluympäristöiksi.
 1. Uusia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia on edistettävä rohkeasti esimerkiksi elinkaarimalleja suosimalla.
 1. Kuntien on arvioitava päätösten yritysvaikutuksia laajemmin kaiken päätöksenteon yhteydessä.

02 YMPÄRISTÖ, LUONTO JA ILMASTO

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. Kunnianhimoiset strategiat ovat hyvä alku, mutta ne eivät vielä yksinään riitä. Niiden tueksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla tavoitteet voidaan myös saavuttaa.

Ilmastonmuutoksen asettama haaste on tehokkainta ratkaista markkinatalouden keinoin ja  vaikuttamalla markkinoiden pelisääntöihin. Uusille innovatiivisille ratkaisuille on oltava tarjolla porkkanaa, ei keppiä. Kuntien tulee jatkossa suhtautua myötämielisesti uusien energiantuotantomenetelmien tuloon markkinoille ja ottaa nämä huomioon kaavoituksessa. Hiilellä tuotettu energia on tullut tiensä päähän. Tilalle sopivat energiatehokkuus, uusiutuva energia ja ydinvoiman lisääminen.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kestävän kasvun rakentamisessa ratkaisevassa osassa on myös siirtymä lineaarisesta kulutuksesta kiertotalouteen, jossa tuotteet ja materiaalit säilyvät kierrossa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Kunnat ovat avainasemassa resurssitehokkaamman talouden mahdollistamisessa, kun ne kaavoittavat, rakentavat infrastruktuuria, pitävät huolta yritysten toimintaedellytyksistä sekä tekevät julkisia hankintoja.

Ympäristön, luonnon ja ilmaston jättäminen seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa on kunnia-asia.

Siksi Kokoomusnuoret esittää, että:

 1. Kuntien on edistettävä Suomen oloihin soveltuvien pienydinvoimalaitosten kehittämistä. Laitosten käyttöönotolla saataisiin vähennettyä myös kaukolämmön tuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
 1. Kaupunkien joukkoliikenteestä on tehtävä hiilipäästötöntä vuoteen 2030 mennessä.
 1. Ulkopuolisten tuottajien liittymistä lämpöverkkoihin on helpotettava esimerkiksi uusien lämmönlähteiden hyödyntämisen mahdollistamiseksi.
 1. Kaavoituksen avulla on pyrittävä edistämään ja laajentamaan lämpökaivojen poraamisen mahdollisuuksia. Tällä edistämme ympäristöystävällisen maalämmön käyttöönottoa.
 1. Kunnissa on edistettävä sähkön ja lämmön kysyntäjouston hyödyntämistä uudis- ja korjausrakentamisessa.
 1. Suurempien kaupunkien kaukolämpöverkot on avattava aidolle kilpailulle. 
 1. Kaupunkiseutuja on tuettava ja ohjattava suosimaan vähäpäästöisiä liikennemuotoja edistäviä investointeja muun muassa MAL-sopimuksilla. Näiden osuutta on kasvatettava siellä, missä se on mahdollista.
 1. Lähiluonnon arvo on huomioitava päätöksenteossa. Luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta kaupungissa ja kunnissa. Rakennetaan mieluummin korkealle kuin laajalle ja säästetään lähiluontoa.
 1. Kunnan hulevedet on käsiteltävä tehokkaasti ja ohjattava niin, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa vesistölle. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi kosteikkoja ja viherkattoja.
 1. Vaelluskalakantojen elvyttämiseksi kuntien ja kuntien omistamien energiayhtiöiden on purettava käytöstä poistuneita patoja ja vähän energiaa tuottavia voimalaitoksia.
 1. Kiertotalous on otettava mukaan julkisiin hankintakriteereihin. Kiertotalouden suosiminen sekä tukee kunnan hankintojen kestävyyttä että vauhdittaa uusien kiertotalousmarkkinoiden syntyä.
 1. Suurimpien kaupunkien on aloitettava kaupungin materiaalivirtojen kartoitus, jotta kiertotaloustavoitteita on mahdollista seurata tehokkaammin.
 1. Kuntien on taattava kattava monipuolisten kierrätyspisteiden verkko. 
 1. Kuntien on otettava tavoitteeksi niissä syntyneiden jätteiden määrän puolittaminen vuoteen 2030 mennessä.
 1. Paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä on kannustettava sitoutumaan kunnallisiin kiertotaloustavoitteisiin.
 1. Kerros- ja kaupunkiviljelyä on edistettävä markkinaehtoisin menetelmin ja sääntelyä purkamalla. 

03 KOULUTUS JA KASVATUS

Tulevaisuuden koulutus on yksilöllistä. 

Kuntien on jo perusopetuksesta lähtien tarjottava entistä tarkemmin räätälöityä opetusta erilaisten oppijoiden tarpeisiin soveltuen. Laadukas yksilökohtainen ja yksilöä tukeva opetus tuo oppijasta esiin parhaat puolet, tarjoaa onnistumisen elämyksiä ja auttaa etenemään elämässä.

Yksilöllisyyden lisäksi digitalisaatio ja kansainvälistyminen ohjaavat tulevaisuuden koulutuksen suunnittelua. Digitalisaation avulla on mahdollista tarjota laajempi kurssitarjonta myös pienempien lukioiden opiskelijoille. Kansainvälisyyden tulee näkyä koko koulupolun ajan aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluun asti.  Lukioiden ja ammattiopetuksen resurssien riittävyys on varmistettava.

Kehittyvä koulutusjärjestelmä ja koulutettu väestö ovat Suomelle ja suomalaisille kunnille elinehto.

Siksi Kokoomusnuoret esittää, että:

 1. Varhaiskasvatuksen on oltava saavutettavaa ja perheiden tarpeisiin vastaavaa. Varhaiskasvatuksen on tuettava erilaisia perheitä.
 1. Kunnissa on siirryttävä asteittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Oppivelvollisuuden jatkamiseen varatut varat on järkevämpää ja tehokkaampaa käyttää varhaiskasvatuksen parantamiseen ja maksuttomuuteen. 
 1. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet on tuotava jokaisen lapsen saataville varhaiskasvatuksesta lähtien.
 1. Oppilaiden on saatava tarvittaessa pienryhmämuotoista opetusta ja henkilökohtaista tukea
 1. Peruskoulun on tarjottava lisähaastetta ja mahdollisuus nopeampaan etenemiseen sitä kaipaaville oppilaille.
 1. Englanninkielisiä varhaiskasvatus- ja koulupaikkoja on tarjottava riittävästi
 1. Lukioiden on panostettava keskinäiseen yhteistyöhön laadukkaan kurssitarjonnan varmistamiseksi. Tarvittaessa lukioita on yhdistettävä. Panostukset on laitettava mieluummin koulutuksen sisältöihin kuin seiniin.
 1. Kuntien ei tule tarjota erillisiä houkuttimia, kuten maksuttomia ajokortteja, toisen asteen opiskelijoille.
 1. Suurempia lukioita on kannustettava erikoistumaan ja erottautumaan esimerkiksi perustamalla yrittäjä- ja liikuntalinjoja.
 1. Oppisopimuskoulutuksen asemaa on vahvistettava ja sen käyttöä helpotettava.
 1. Verkko-opetuksen mahdollisuuksia on laajennettava kaikilla koulutusasteilla. Mahdollisimman laajat mahdollisuudet saada laadukasta opetusta kaikkialla Suomessa on turvattava hyödyntämällä digitalisaatiota ja mahdollisuuksien mukaan toisella asteella etäopetusta.
 1. Kuntien on huolehdittava siitä, että opettajien osaaminen on ajan tasalla ja että he saavat kouluissa työrauhan.

04 KAAVOITUS, RAKENTAMINEN JA INFRASTRUKTUURI

Turha sääntely pois.

Rakentamista rajoitetaan tällä hetkellä aivan liian monella erilaisella säädöksellä. Säädökset estävät kaupunkien kasvua ja lisäävät sekä vuokra- että omistusasumisen kustannuksia. Kevyempi sääntely loisi edellytykset nopeammalle työvoiman liikkumiselle ja kaupunkikulttuurin kehitykselle.

Kuntien tulee huolehtia siitä, että rakennusprojektit toteutetaan ajallaan sekä budjetissa ja että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän ylimääräistä haittaa kuntien asukkaille. Homekoulujen aiheuttama kansallinen häpeä on ongelma, johon jokaisen kunnan ja kaupungin on pureuduttava ja jonka korjaamiseen jokaisen kunnan on panostettava resursseja.

Siksi Kokoomusnuoret esittää, että:

 1. Kaupunkien autopaikkanormeista ja tuetusta asukaspysäköinnistä on luovuttava ja kaupunkien on siirryttävä markkinaehtoiseen pysäköintiin.
 1. Keskineliönormista ja muista vastaavista pienten asuntojen rakentamista rajoittavista normeista on luovuttava kaikissa kunnissa. Kunnissa on voitava rakentaa juuri sellaisia asuntoja, joille on kysyntää.
 1. Kaavan ei tule määritellä sitä, minkälaisia kerhotiloja tai muita vastaavia yleiskäyttötiloja asuinrakennuksiin on rakennettava. Niitä rakennetaan, mikäli niille on kysyntää ja asukkaat niitä haluavat.
 1. Vapaarahoitteisten ja ARA-asuntojen välinen omistusosuus on tasapainotettava asuinalueilla, joilla ARA-asuntojen osuus on keskimääräistä suurempi.
 1. Katutöiden valmistumista on nopeutettava asettamalla niille korkeampi päiväkohtainen vuokra.
 1. Päiväkotien ja koulujen sisäilma-asiat on laitettava kuntoon. Homekoulut ja -päiväkodit ovat kansallinen häpeä.
 1. Asumisen hintakehitys on pidettävä kurissa turvaamalla riittävä tontti- ja asuntotarjonta.
 1. Uudisrakentamista on ohjattava erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen.
 1. Kuntien erilaisia rakentamisen lupajärjestelmiä on yhtenäistettävä ja yksinkertaistettava.
 1. Suurimpia kaupunkiseutuja on ohjattava kohti tiiviimpää yhdyskuntarakennetta.
 1. Suurten kaupunkiseutujen kaupunkeja ja kuntia on kannustettava maankäytön yhteiseen suunnitteluun seudullisilla yleiskaavoilla, MAL-sopimuksilla ja valtion rahoituksella.
 1. Kuntien on lopetettava kilpailu jätehuollon vapailla markkinoilla yksityisten pienyritysten kanssa. Tällä luodaan parhaat mahdollisuudet innovaatioiden edistämiselle ja edistetään markkinatalouden toteutumista
 1. Julkiset rakennukset on suunniteltava monikäyttötiloiksi.
 1. Maankäytön hinnoitteluperusteet on oltava läpinäkyviä ja vapaasti kaikkien toimijoiden saatavilla.
 1. Kuntien on vältettävä maan pakkolunastamista viimeiseen asti. Mikäli pakkolunastuksia on kuitenkin aivan välttämätöntä tehdä, tulee lunastetusta maasta maksaa maanomistajalle maan markkina-arvon mukainen hinta.

05 LIIKENNE

Toimivaan arkeen kuuluu sujuva liikkuminen. Kaupunkien kasvaessa joukkoliikenteen ja sen järkevän suunnittelun merkitys korostuu. Joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen onnistuu parhaiten tekemällä joukkoliikenteestä niin toimivaa ja houkuttelevaa, että se on todellinen vaihtoehto omalle autolle.

Kuntien tulee olla kartalla innovaatioiden kehityksestä. Yhteiskäyttöautot, kaupunkipyörät ja automatisoitu joukkoliikenne ovat tulevaisuutta ja niiden käyttöönottoa tulee edistää. Lähiliikenteen edistäminen suurimmilla kaupunkiseuduilla on järkevää ja tehokasta.

Suurien kaupunkien on omalla toiminnallaan edistettävä nopeita raideyhteyksiä. Laajemmat työssäkäyntialueet ovat Suomen kaltaisen pienen ja harvaan asutun maan valtti.

Siksi Kokoomusnuoret esittää, että:

 1. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuutta on kasvatettava erityisesti suurissa kaupungeissa.
 1. Nopeita raideyhteyksiä on edistettävä sekä valtakunnanpolitiikassa että kaupunkipolitiikassa.
 1. Julkisen liikenteen yöaikaista palvelutarjontaa on parannettava kysynnän mukaisesti.
 1. Yhteiskäyttöautojen, itseohjautuvien autojen ja kaupunkipyörien käyttöönottoa on edistettävä. Kaupungin tulee mahdollistaa infrastruktuurin kautta myös yksityisten toimijoiden pääsy markkinoille.
 1. Yksityisautolla kuljettavia osuuksia työmatkoista on lyhennettävä varaamalla riittävästi tilaa liityntäpysäköinnille raideyhteyksien varrella.
 1. Joukkoliikenteen automatisointia on edistettävä.
 1. Useammalle suomalaiselle on mahdollistettava toimiva arki myös ilman omaa autoa. Autoilun vähentämisen on tapahduttava parantamalla julkisen liikenteen yhteyksiä, ei hankaloittamalla yksityisautoilua. 
 1. Lähijunaliikennettä on edistettävä kaikilla kaupunkiseuduilla.

06 LIIKUNTA, NUORISO JA KULTTUURI

Nuoruuden vuosina opittu elämisen tapa on kriittinen koko yksilön myöhemmän elinkaaren kannalta. Nuoruudessa aloitettu liikunta tarjoaa avaimia esimerkiksi koulumenestyksen tai työelämässä menestyksen tavoitteluun. Monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet tarjoava kunta tekee edullisen ja pitkällä tähtäimellä kannattavan sijoituksen.

Demokratiakasvatuksen tulisi olla tärkeämpänä painopisteenä kuntien nuorisotyössä. Yksinkertaisilla keinoilla on mahdollista saada nuoret kiinnostumaan päätöksenteosta ja oppimaan lisää suomalaisesta yhteiskunnasta. Nuorten lukutaito on tärkeässä osassa kun nuoria kasvatetaan osaksi yhteiskuntaa. Kirjastojen eläminen ajassa on varmistettava.

Siksi Kokoomusnuoret esittää, että:

 1. Liikunnasta on tehtävä hyvinvointityön perusta. Tämä on erityisen tärkeää nuorten kohdalla. Varhaisessa iässä aloitettu liikunta lisää hyvinvointia koko eliniän ajan.
 1. Kuntien tuki urheiluseuroille on säilytettävä vähintään nykytasolla koronakriisin yli.
 1. Tapahtumien järjestämisen ja kulttuurin luomisen sääntelyä on kevennettävä.
 1. Jokaisessa kunnassa nuorilla on oltava oma puhe- ja läsnäolo-oikeudellinen edustus sekä lautakunnissa että valtuustossa.
 1. Vaalien äänestyspaikkoja on sijoitettava sellaisiin paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat. Erityistä huomiota on kiinnitettävä varuskuntiin ja varusmiesten äänestysmahdollisuuksien parantamiseen.
 1. Nuorten työllistymistä helpottava kesätyöseteli on otettava käyttöön kaikissa kunnissa. Kesätyöseteli tulisi tarjota nuorille käytettäväksi yhden kerran peruskoulun aikana.  
 1. Kunnan on tuettava sellaista kulttuuria, jolle on kysyntää. Kuntalaisten on voitava itse päättää, minkälaista kulttuuria haluavat kuluttaa.
 1. Kirjastojen suunnittelussa on otettava huomioon kasvava kysyntä lukusaleja ja muita rauhallisia opiskelu- ja työskentelytiloja kohtaan. Kirjastot ovat kuntalaisia varten.
 1. Kirjastopalveluiden saatavuutta on parannettava.
 1. Kaupunkien tilat on avattava kaupunkilaisten ilta- ja viikonloppukäyttöön. Esimerkiksi koulujen tilat on saatava urheiluseurojen ja yhdistysten hyödynnettäväksi.

07 SOSIAALI-, TERVEYS JA VANHUSPALVELUT

Sote-palveluiden kustannuspaineet lisääntyvät tulevina vuosina. Oikea tapa ratkaista nämä haasteet on keskittää voimavarat ennaltaehkäisevään työhön. Ennaltaehkäisevän työn merkitystä on korostettava niin fyysisten kuin psyykkisten sairauksien hoidossa.

Yksityinen terveydenhuolto on tuotava entistä vahvemmin kirittämään julkista puolta. Nykytilanteessa lääkäriin pääsy kestää aivan liian pitkään ja vakavat sairaudet etenevät. 

Ennaltaehkäisevän työn korostaminen, yksityisen palvelutuotannon lisääminen ja riittävien resurssien varmistaminen takaavat sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden toimivuuden.

Siksi Kokoomusnuoret esittää, että:

 1. Oikeutta valita terveydenhuollon palvelut itse tai tuetusti palveluseteliä hyödyntäen on vahvistettava. Valinnanmahdollisuuksia on oltava lompakon paksuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.
 1. Kuntalaisten on voitava vaihtaa omaa terveydenhuollon toimipistettään sähköisellä ilmoituksella. Näin tuodaan palvelut lähemmäs kuntalaista ja puretaan terveydenhuollon jonoja.
 1. Kuntien on luovuttava erillisistä “vauvabonuksista” tai muuttolisistä.
 1. Lastensuojelun resurssien riittävyydestä on huolehdittava. Erityisesti on painotettava ennaltaehkäisevää työtä.
 1. Perheiden kotipalvelun ja perhesosiaalityön resurssit on turvattava.
 1. Kuntien on luovuttava erillisistä kotihoidontuen kuntalisistä.
 1. Kuntien on aloitettava Pyhtään mallin* mukaiset kunnan palveluiden ulkoistuskokeilut.
 1. Riittävät mielenterveyspalvelut on turvattava jokaisessa kunnassa. Parhaiten tämä toteutuu valtakunnallisella terapiatakuulla. Mielenterveys on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys.
 1. Korvaushoito ja muu päihdehuolto on toteutettava niin, ettei alueellista epätasa-arvoa synny. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi ostamalla palvelut yksityiseltä sektorilta yksilöllisen hoidon takaamiseksi.
 1. Julkisesti tuetut asunnot on rajattava vain pienituloisille ja erityisryhmille.
 1. Vanhustenhoidon painopiste on siirrettävä laitoshoidosta kotihoitoon.

 2. Vanhustenhoidossa on otettava käyttöön vuosittaiset tarkastukset ja taattava laadunvalvonnan resurssit.

*(Kymenlaaksossa sijaitseva Pyhtään kunta on ulkoistanut merkittävän osan kunnan toiminnoista, joka on hillinnyt kustannusten kasvua ja parantanut palveluiden laatua. Pyhtää on ulkoistanut esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kaavoituksen lisäksi jopa itse ulkoistamiseen.)

08 HALLINTO

Kuntien resurssit tulee ohjata katsomosta pelikentälle. Vuosikymmeniä jatkunut kuntien tehtäväkentän laajentaminen tulee yksiselitteisesti lopettaa. 

Kunta ei ole olemassa kuntabyrokratian vuoksi vaan ihmisten peruspalveluiden tuottamiseksi. Hallituksen kaavailema maakuntauudistus lisäisi hallinnon määrää, heikentäisi kuntien autonomiaa ja korottaisi kokonaisveroastetta. Sitä ei tule toteuttaa.

Tulevaisuuden kunta on ydintehtäviinsä keskittyvä ja kevyesti verottava yksikkö, joka käyttää resurssinsa vain ja ainoastaan siihen, mikä on olennaista.

Siksi Kokoomusnuoret esittää, että:

 1. Nykymuotoinen maakuntauudistus on kuopattava.
 1.  Kuntien määrää on laskettava nykyisestä yli 300 kunnasta roimasti. Pitkällä aikavälillä kuntien määrä on vähintään puolitettava.
 1. Lupahakemusten käsittelyajat kuntien hallinnossa on puolitettava.

 2. Kaikki mahdollinen kunnallishallinto on digitalisoitava tietoturva huomioiden.
 1. Kuntien ja kaupunkien jatkuva velkaantuminen on pysäytettävä. Tämän saavuttamiseksi on uskallettava tehdä kovia menoleikkauksia.
 1. Kuntalakia on uudistettava niin, että sama henkilö ei voi toimia sekä kunnanvaltuuston, -hallituksen tai lautakunnan jäsenenä että kunnan johtavana viranhaltijana.
 1. Kuntien tehtäviä on karsittava omin päätöksin, mutta karsintaa on tehtävä myös lainsäädännöllä. Kukkakaupan pyörittäminen ei kuulu kunnan tehtäviin.*
 1. Digitaalisen viranomaisasioinnin on toimittava yhden luukun periaatteella.
 1. Tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien käyttöä on edistettävä kunnallisessa massapäätöksenteossa. Kuntalaisten oikeusturva on samalla varmistettava.
 1. Kaikki julkishallinnon hallussa oleva tieto on oltava yleisten standardien rajapintojen kautta koneluettavassa muodossa 2030-luvun alkuun mennessä. Tästä ei tule poiketa kuin erittäin painavasta syystä.
 1. Kuntien on laskettava oman tuotantonsa kustannukset avoimesti ja valtakunnallisesti vertailukelpoisesti. Näiden laskelmien on oltava kaikkien kuntalaisten ja yritysten saatavilla.
 1. Kunnallisten päätöksentekoelinten sukupuolikiintiöistä on luovuttava.
 1. Palveluseteleitä on suosittava laajasti niin terveydenhuollossa kuin varhaiskasvatuksessakin. Kuntalaisten valinnanvapauden lisäämisen on oltava prioriteetti kaikissa kunnissa.
 1. Etäosallistuminen kuntien päätöksentekoon on mahdollistettava myös koronan jälkeisenä aikana. Tämä helpottaa erityisesti nuorten mahdollisuuksia osallistua ja lähteä mukaan kuntapolitiikkaan.

*(Turun kaupungin omistama infrayhtiö Kuntec on vuodesta 2016 alkaen omistanut kukkakaupan. Kukkakauppa Flörillä on kaupungissa kolme liikettä ja nettikauppa. Infrayhtiön tulisi keskittyä katujen ja viheralueiden puhtaanapitoon. Kaupunkien päättäjien tulisi varmistaa, että sen omistamat yhtiöt eivät hanki kukkakauppoja.)

Vieritä ylös